Language Assistance

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don't speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Hmong:
Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

Cushite (Oromo):
Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettii Aaan Ingilliffaa gahaa ta'e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta'e kennuudhaaf tarkaanfii bu'a qabeessa ta'e ni fudhanna.

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Laotian:
ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາບໍ່ເສຍຄ່າແກ້ຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາທີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍ ເພື່ອລົມກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງດູແລແຂ້ວທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດໃຫ້.

Amharic:
አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡
Success.ADA.org | © 2016 American Dental Association. All rights reserved. 2

German:
Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Mon-Khmer, Cambodian:
េយើងខġȃំនឹងĉត់វǰŗនìរសមេហតុផលេដើម្បីផĩល់ជូននូវេសƑជំនួយŴƤេīយឥតគិតៃថƊដល់អŚកនិžយŴƤែដលេយើងខġȃំចង់Ƥĩប់េŝកśȃងìរអនុវតņរបស់េយើងខġȃំ និងអŚកែដលនិžយŴƤអង់េគƊសមិនសូវšនលƵកśȃងìរនិžយមកìន់េយើងខġȃំអំពីìរែថŒំŹត់េធŷញែដលេយើងខġȃំកំពុងផĩល់ឲ្យ។

Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من
المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان
التي نقدمھا.

French:
Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Tagalog:
Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga


Get to know our caring team!

Copyright © 2018 Today's Family Dental. All Rights Reserved | Design: Dental Branding